baner-krotoszyn.jpg
baner-szablon-kg.png
Portal
Regulamin

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. MAHLE 4 W KROTOSZYNIE

Podmiotem zarządzającym Krytą Pływalnią jest Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK                   

Sp. z o.o. w Krotoszynie, z siedzibą  63-700 Krotoszyn, ul. Mahle 4

Regulamin Pływalni określa organizację i porządek procesu korzystania ze świadczonych przez Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie usług.

§1.  

INFORMACJE OGÓLNE

1.    Pływalnia jest obiektem ogólnie dostępnym wchodzącym w skład Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie, zlokalizowanym przy ul. Mahle 4. 63-700 Krotoszyn

 

2.    Każdy użytkownik pływalni zobowiązany jest do zapoznania się z  Regulaminem Pływalni i do jego bezwzględnego przestrzegania. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników, odwiedzających i opiekunów.

 

3.    Nabycie biletu  (karnetu) jest jednoznaczne z potwierdzeniem i akceptacją wszystkich zawartych punktów w regulaminie Pływalni. 

 

4.  Pływalnia jest czynna codziennie w godzinach:od poniedziałku do soboty w godz. od 6.00 do 22.00 soboty, niedziele i święta w godz. od 7.00 do 22.00

5.  Ostatni klient może wejść na pływalnię (halę basenową) o godzinie 21.00 nie dotyczy wejść   .      na karnet.

 

6.  Zajęcia na basenie odbywają się według ustalonego rozkładu zajęć – harmonogramu .    . . . .   dostępnego w kasie Pływalni.

 

4.    Korzystanie z: sauny, zjeżdżalni, solarium, kręgielni odbywa się na podstawie odrębnych regulaminów.

5.    Skargi i wnioski należy zgłaszać Prezesowi Zarządu  Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK sp. z o.o.  w Krotoszynie. Książka skarg i wniosków znajduje się w kasie Pływalni. 

6.    Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie nie odpowiada. 

7.    Użytkownikom, odwiedzającym i opiekunom zabrania się rozprowadzania na terenie obiektu Pływalni ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług bez pisemnej zgody Prezesa Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Sp. z o.o. w Krotoszynie. Wszelkie ogłoszenia wymagają zgody Prezesa Zarządu Spółki 

8.    Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników mogą zostać usunięte z terenu obiektu. Zarząd Spółki może kontrolować wszystkie zajęcia, a w przypadku stwierdzenia uchybień prowadzących może przerwać prowadzenie zajęć. W takim przypadku nie obowiązuje zwrot wcześniej uiszczonych opłat. 

9.    Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenie obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną w 100 % za wyrządzone szkody. 

10. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel przekazuje znalezione rzeczy pracownikowi ochrony, który po identyfikacji ich przez właściciela dokonuje zwrotu. 

11. W celu ochrony przed kradzieżą zaleca się pozostawianie rzeczy wartościowych w depozycie.

12. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu bez zgody Prezesa Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o.  w Krotoszynie  jest zabroniona

13. Naukę pływania mogą prowadzić jedynie osoby zatrudnione przez  Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o.  w Krotoszynie   lub inne osoby po uzyskaniu  zgody Prezesa Spółki.

14. Korzystanie na terenie obiektu z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody Zarządu Spółki 

15. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu  wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Zarząd Spółki gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.  

§2.

ZASADY KORZYSTANIA Z PŁYWALNI

1.    Z pływalni mogą korzystać:
- grupowo – osoby pod opieką prowadzącego w zakresie zajęć ruchowych (aerobik, rehabilitacja   ruchowa lub inne ćwiczenia w wodzie) oraz uczące się lub doskonalące pływanie
- użytkownicy indywidualni. 

2.    Wstęp na pływalnię odbywa się na podstawie transpondera Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) pobranego w kasie  po opłaceniu pierwszej godziny pobytu.

 

3.    Klient ma obowiązek przypiąć transponder do nadgarstka w sposób zapobiegający jego utracie, nosić go w taki sposób przez cały czas pobytu na terenie Pływalni aby był widoczny. Klient powinien  okazać transponder na każde żądanie obsługi.

 

4.    Osoby korzystające z pływalni są zobowiązane uiścić karę za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie transpondera która określona jest w cenniku Pływalni.

 

5.    Opłata uiszczona w kasie za pierwszą godzinę korzystania z Pływalni nie ulega zwrotowi bez względu na czas pobytu na Pływalni.

 

6.    Za niewykorzystane bilety wstępu  w przypadku wydalenia użytkownika z obiektu, uiszczone opłaty nie są zwracane.

 

7.    Uprawnione do  wstępu ulgowego są wyłącznie osoby posiadające stosowne dokumenty , które należy okazać przy wejściu na Pływalnię  przed wydaniem transpondera

 

8.    Brak okazania dokumentów uprawniających do zniżki skutkuje naliczaniem opłaty jak za bilet wstępu normalny zgodnie z obowiązującym cennikiem Pływalni a w przypadku karnetu brakiem możliwości rozliczania środków z karnetu.

 

9.    Karnet upoważniający do skorzystania z usług Pływalni należy okazać przed wejściem.

 

10. W czasie zawodów obowiązuje karta uczestnictwa w zawodach lub inny dokument upoważniający do wstępu.

 

11. Osoba wychodząca z basenu opróżnia szafkę, rozlicza się w kasie oddając transponder  uiszcza stosowną dopłatę po przekroczeniu opłaconego czasu. Pełna należność musi być uregulowana w momencie opuszczenia obiektu.  

 

12.  Cennik krytej Pływalni określa zasady korzystania z karnetów oraz zasady korzystania z usług Pływalni przez osoby niepełnosprawne.

13. Opiekunem osoby niepełnosprawnej na hali basenowej musi być osoba pełnoletnia, która wchodzi na halę basenową, bez względu na to czy korzysta z kąpieli.

14. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z kąpieli wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun płaci za bilet wstępu lub wchodzi na karnet.

15. Dzieci do lat 2 mogą korzystać z Pływalni tylko w specjalnych pielucho-majtkach do kąpieli.

16. Tory 1 i 6 przeznaczone są dla klientów indywidualnych.

17. Na Pływalnię nie będą wpuszczane osoby:

a)   których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

b)   z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry

c)    których zachowanie stanowi zagrożenie dla otoczenia

d)    których stan higieniczny odbiega od ogólnie przyjętych norm. 

18.  Na Pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, ciszy i bezwzględnego     podporządkowania się decyzjom prowadzącego zajęcia, ratownika.

19. Prezes Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień  zakazać dalszego korzystania z Pływalni.

20. W czasie zawodów lub innych imprez sportowo-rekreacyjnych organizator zawodów zobowiązany jest przestrzegać przepisów Regulaminu, odpowiada i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom imprezy.

21. Ratownicy pełniący dyżur na Pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające nie terenie Pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom. 

§3.

 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1.     Zajęcia na Pływalni mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania, osób posiadających stosowne uprawnienia przewidziane przepisami prawa lub ratowników.

 

2.     Użytkownicy Pływalni są zobowiązani do zmiany obuwia na klapki basenowe za bramką wejściową w korytarzu, tj. w strefie suchej. W szatni basenowej – strefa mokra obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia klapek.

 

3.     Przed wyjściem z szatni na teren basenu należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach Zarząd Spółki nie ponosi odpowiedzialności.

 

4.     Każdą osobę przed wejściem do hali basenowej obowiązuje umycie się pod natryskiem   oraz zdezynfekowanie stóp.

 

5.     Obuwie zewnętrzne należy przechowywać w worku foliowym w przydzielonej szafce szatniowej.

 

6.     Na Pływalni obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne, nie posiadający zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego, jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia Pływalni.

a)     dla kobiet strój kąpielowy przylegający do ciała w dowolnym kolorze  jedno lub dwuczęściowy,

b)     dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe,

c)      opiekunowie grup, instruktorzy w stosownym stroju sportowym ( krótkie spodenki, koszulka typu t-shirt)

 

7.    Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na Pływalnię tylko w stroju ćwiczebnym i w obuwiu specjalnym przeznaczonym tylko do zajęć na pływalni.

 

§4.

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI KLIENTA

1.  Wszystkie osoby korzystające z obiektu są obowiązane do podporządkowania się nakazom ratowników oraz personelu Pływalni.

7.   Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:

 • palenia tytoniu,  
 • spożywania napojów alkoholowych (wyjątek stanowi hotel i kręgielnia)
 • spożywania pokarmów w pomieszczeniach hali basenowej,  szatni, przebieralni i   natrysków, 
 • korzystania z suszarek i innego sprzętu w miejscach do tego przeznaczonych,
 • wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych
 • hałasowania i zaśmiecania terenu obiektu
 • wprowadzania i przebywania psów i innych zwierząt

8. Na terenie hali basenowej obowiązuje zakaz:                                                                                   

 • wchodzenia do wody bez zezwolenia opiekuna grupy (dotyczy grup)
 • biegania po hali basenowej,                  
 • wszczynania fałszywych alarmów,
 • wchodzenia i wychodzenia z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi ( drabinki, schody)
 • niszczenia urządzeń i wyposażenia obiektu,
 • przemieszczania wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu,
 • wnoszenia sprzętu sportowego lub sprzętu pływackiego do wody bez zgody personelu i bez jego uprzedniej dezynfekcji,
 • skoków do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika, 
 • wpychania do wody innych użytkowników,   
 • zanurzania osób korzystających z kąpieli,
 • wchodzenia do wody w strefie niecek głębokiej wody jeżeli nie umie się pływać                         
 • używania sprzętu z elementami szklanymi i kosmetyków w szklanych opakowaniach,
 • posiadania w wodzie ostrych elementów (zegarki, biżuteria itp.),
 • wykonywania ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych,
 • konsumpcji artykułów żywnościowych, a w szczególności gumy do żucia,
 • zanieczyszczania wody, wrzucania resztek jedzenia i innych przedmiotów do wody,
 • wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających,
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie,
 • używania mydła i innych środków chemicznych które mogą wchodzić w  reakcje chemiczne z wodą,
 • praktykowania na terenie obiektu wszelkich zachowań nieobyczajnych, wchodzenia do wody w soczewkach kontaktowych oraz okularach korekcyjnych
 • pozostawiania małych dzieci bez opieki,
 • przekazywania lub wypożyczania transpondera osobom trzecim,    
  • wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratowników w czasie prowadzenia akcji ratowniczej.                                                                                                                                                    
  • niszczenia wyposażenia i zieleni   

2.    O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających poszczególnych życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratowników lub personel obiektu.

3.    Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń obiektu regulują regulaminy stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji wodnych. Każda osoba korzystająca z atrakcji wodnych jest zobowiązana do zapoznania się z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom.

4.    Za przedmioty wartościowe i rzeczy osobiste pozostawione w szatni, przebieralniach, natryskach i hali basenowej, a nie oddane na przechowanie do depozytu w szatni ogólnej  Centrum sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie nie ponosi odpowiedzialności.

5.    Osoby o agresywnym zachowaniu, naruszające godność osobistą innych jak również naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

6.    Za szkody materialne spowodowane przez użytkownika odpowiedzialność ponosi sprawca.

7.    Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie. 

§5.

ZASADY KORZYSTANIA Z PŁYWALNI PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE

1.  Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających

ćwiczenia w wodnie pod nadzorem i kierunkiem instruktora , ratownika, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby.

 

2.  Zajęcia na Pływalni odbywają się w grupach nie  przekraczających  15 osób na jednego opiekuna.

 

3.  Grupy przedszkolne nie mogą liczyć więcej niż 10 dzieci na jednego opiekuna.

4.  W przypadku osób niepełnosprawnych ilość osób w grupie uzależniona jest od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych ustalona i zaakceptowana przez Prezesa Spółki.

5.  Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczane na teren Pływalni.

6.  Opiekun grupy jest odpowiedzialny za jej przybycie , co najmniej na 15 minut przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć.

7.  Opiekun grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem ogólnym oraz regulaminami stanowiskowymi.

8.  Opiekun grupy sprawuje ustawiczny nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo w pomieszczeniach: szatni, natrysków, hali basenowej i innych w kompleksie basenowy.

9.  Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do Ratownika i uzgodnić warunki korzystania z obiektu i atrakcji wodnych.

10. Grupy zorganizowane pozostają pod kontrolą swoich opiekunów, którzy bezwzględnie i bezpośrednio odpowiedzialni są za porządek i bezpieczeństwo kąpiących się poza niecką basenu

11. Na Pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą i wychodzą  równocześnie. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczebny ćwiczących przed i po zajęciach.

12. Za stan bezpieczeństwa osób kąpiących się grupowo odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia  i  ratownik, a w pomieszczeniach Pływalni za właściwe zachowanie odpowiedzialny jest opiekun (kierownik) grupy.

13.            Obowiązkiem opiekuna (kierownika) grupy jest:

 • przyprowadzenie grupy do holu głównego Pływalni i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni.
 • załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym i pobranie transponderów dla członków grupy.
 • zmiana obuwia na klapki basenowe.
 • pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek, zegarków, natrysków jak również dezynfekcji stóp.
 • wprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami.
 • przypomnienie grupie o zasadach korzystania z sanitariatów i toalet.
 • dopilnowanie starannego umycia się przy użyciu środków myjących, a w szczególności miejsc intymnych.
 • wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenu oraz przypilnowanie, żeby wszyscy podopieczni przy wejściu na basen opłukali stopy środkiem dezynfekującym.

            zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy na halę basenową.

 •    kontrola zachowania grupy w czasie pobytu na basenie.
 •    po upływie wyznaczonego na zajęcia w basenie czasu zarządzenie zbiórki i  wyprowadzenie grupy  z hali basenowej do pomieszczeń z natryskami.
 •    dopilnowanie starannego wytarcia się i wysuszenia włosów przez dzieci.       
 •    dopilnowanie opróżnienia szafek szatniowych, zabranie przez uczestników  wszystkich rzeczy osobistych
 •    zebranie od wszystkich uczestników grupy transponderów i rozliczenia ich w kasie Pływalni. Za zagubione transpondery pobierana będzie opłata zgodnie z cennikiem Pływalni. 
 • wyprowadzenie grupy do holu głównego Pływalni.

14.  Po rozliczeniu się w kasie Pływalni opiekuna grupy wszyscy uczestnicy grupy wychodzą jednocześnie. 

15. Grupy korzystające z basenu powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt   pływacki i ratowniczy (deski, makarony, płetwy, pasy wypornościowe itp.).

§6.

ODPOWIEDZILNOŚĆ CYWILNA

1.  Z uwagi na śliskie i mokre nawierzchnie występujące na terenie Pływalni każdy użytkownik zobowiązuje się zachorować szczególną ostrożność podczas korzystania wszelkich atrakcji wodnych oraz we wszelkich pomieszczeniach znajdujących się na terenie Pływalni. W przypadku powstania szkody , w tym w szczególności uszkodzenia ciała użytkownika, spowodowanego z brakiem zachowania ostrożności Spółka nie ponosi cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej.

2.  Użytkownicy i opiekunowie korzystają  z Pływalni wraz z jego atrakcjami, urządzeniami do zabawy i sprzętem sportowym na własne ryzyko. Właściciel obiektu zobowiązuje się do utrzymania basenu jego wyposażenia w stanie zapewniającym bezpieczne użytkowanie. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niej niezależnych, za zdarzenia losowe oraz braki które nie były dostrzegalne pomimo dbałości o stan obiektu.

3.  Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby trzecie przedmiotów wniesionych na teren obiektu przez Użytkowników.

4.  Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za utratę powstałą na skutek nieodpowiedniego korzystania z obiektu urządzeń znajdujących się na jego terenie lub też powstałą w wyniku nieodpowiedniego zachowania podczas użytkowania urządzeń w basenie.

5.  Rodzice oraz prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci oraz ewentualne szkody przez nie spowodowane. 

6.  Wypadki i szkody należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Pływalni. W przypadku zaniechania tego czynu Użytkownicy tracą prawo do roszczeń odszkodowawczych.

§7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Niniejszy Regulamin dotyczy całego obiekt. W przypadku zamkniętych imprez okolicznościowych, za uprzednią zgodą właściciela obiektu możliwe są odstępstwa od wskazanych postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeśli wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

2.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

 Zatwierdził

Prezes Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ikona daty01-10-2018, 11:40 ikona autora
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Strony w dziale
grafika
ikona daty01-06-2018, 14:56