baner-krotoszyn.jpg
baner-szablon-kg.png
Portal
Regulamin kręgielni

REGULAMIN KRĘGIELNI

             Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie. ul. Mahle 4 Krotoszyn

 

 I. Część ogólna

1.   Osoby chcące przebywać na terenie kręgielni oraz korzystać z oferowanych usług zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren.

2.   Kręgielnia czynna jest:

  • od poniedziałku do niedzieli oraz w święta w godz. od 10:00 do 22:00

3.   Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem, przed rozpoczęciem gry.

4.   Każdy użytkownik kręgielni zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie, przed skorzystaniem z tych urządzeń oraz do przestrzegania regulaminu oraz instrukcji.

5.   Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą być usuwane z terenu obiektu.

6.   Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:

                           §          wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,

                           §          przebywania zwierząt,

                           §          wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

7.   W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo sprawdzić stan trzeźwości osoby korzystającej z obiektu.

8.   Odmowa poddania się badaniu trzeźwości jest równoznaczna z uznaniem tej osoby za znajdującą się pod wpływem alkoholu, co może skutkować usunięciem z obiektu. Pracownicy ochrony są uprawnieni do usunięcia osób nietrzeźwych, które zakłócają grę innym gościom.

9.   W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.

10.   Teren Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie  jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o.  w Krotoszynie  gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

11.   Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji torów drogą telefoniczną (tel. 062 722 67 60)

12.   W przypadku rezerwacji toru po upływie 15 minut od ustalonego czasu rezerwacja zostaje anulowana.

 

     II. Zasady korzystania z kręgielni

1.   Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.

2.   Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.

3.   W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.

4.   Gracze obowiązani są do korzystania wyłącznie z obuwia specjalistycznego przeznaczonego do gry w kręgle lub czystego obuwia sportowego z białą podeszwą.

5.   Przy zakupie toru na godzinę czas gry naliczany jest od momentu wpisania do systemu   imion zawodników. Tor zostaje automatycznie wyłączony po upływie opłaconego czasu gry. 

6.   Przed każdym rzutem należy upewnić się czy podnośnik kręgli zakończył pracę.

7.   Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się:

  • wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,
  • wchodzenia na elementy konstrukcyjne,
  • dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
  • wchodzenia w niewłaściwym obuwiu,
  • wchodzenia na tory w miejscach do tego nie przystosowanych,
  • spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,
  • niszczenia wyposażenia, urządzeń i zieleni,
  • nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.

8.   Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby.

9.   Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 10 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 10 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie kręgielni.

10.    Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.

11.    Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie nie ponosi odpowiedzialności.

12.    Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi kręgielni, Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie.

13.    W przypadku wystąpienia awarii maszyny, bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.

14.    Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.

15.    Nieodpłatnie z kręgielni korzystać mogą grupy dzieci i młodzieży ze środowiskowych i socjoterapeutycznych świetlic z terenu Miasta i Gminy Krotoszyn w czwartki w godz. od 15:00 do 19:00 po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu.

16.    Grupy zorganizowane szkolne - Szkoły Podstawowe oraz Gimnazja z terenu Miasta i Gminy Krotoszyn mogą korzystać z kręgielni od poniedziałku do czwartku w godzinach  od 10:00 do 18:00 po wcześniejszej rezerwacji terminu (cena 20,00 zł/ 1 godz. - 1 tor).

17.    Po zakończonej grze należy opuścić stolik przy torze.

18.    Reklamacje uwzględnia się wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego.

 

III. Odpowiedzialność i kary

1.   Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.

2.   Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o.  w Krotoszynie nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze, które nie zostały oddane do depozytu.

3.   Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie można odebrać w depozycie w szatni.

4.   W przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie nie odpowiada za jego ewentualne zniszczenie.

5.   Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.

6.   Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie  zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego regulaminu.

 

 

 

 

ikona daty13-04-2017, 13:08 ikona autora
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt